Son Kelimeler

Fitnat Hanım Kimdir, Fitnat Hanım Hayatı

Sponsorlu Bağlantılar

Fitnat Hanım Biyografisi «TIKLA»

şair On sekizinci asır divan şâirlerinden. Asıl adı Zübeyde’dir. İstanbul’da doğdu. Doğum târihi belli değildir. Şeyhülislâm Ebû İshakzâde Mehmed Esad Efendinin kızıdır. Akrabalarının çoğu şâir olan Fıtnat Hanım, sanatçı bir âile ortamı içinde yetişti. İlk edebiyat bilgilerini âileden öğrendi. Nakîb-ül-eşrâflık ve Rumeli Kazaskerliği vazifelerinde bulunmuş olan Mehmet Efendiyle evlendi. 1780 senesinde İstanbul’da vefât etti. Eyüp Sultan Türbesinin arka tarafındaki bahçeye defnedildi. Fıtnat Hanım divan edebiyatı geleneğine son derece bağlı şiirler yazmıştır. Şiirleri kendine has fevkalâde özellikler arz etmez. Dili sâde ve ahenklidir. Şiirleri devrin geleneğine uyarak tıpkı erkek şâirler gibi, onların duygu, düşünce ve söyleyişlerini dile getirir. Gazellerinde Nedim’i hatırlatan söyleyişlere rastlanır. Yumuşak ve akıcı olan üslûbu mazmun ve mefhumlar îtibârıyle zengin olmadığı halde işleniş ve kuruluş bakımından başarılıdır. Halk deyimlerini zaman zaman kullanması üslûbuna ayrı bir canlılık katar. Fıtnat Hanım, devrinin şiir muhitlerinde bulunmuş, Şâir Koca Râgıp Paşa ve Haşmet ile aralarında geçen konuşma ve latîfeler meşhur olmuştur. Fıtnat Hanımın en iyi şiirleri 1747’den sonra söylediği şiirlerdir. Kaside, gazel, şarkı ve musammatlardan başka cülus, doğum, ölüm, nasb, îmâr hadiseleri için söylenmiş târihleri vardır. ESERİ: Divanı yayınlanmıştır. Divan’ı iyi tertip edilmiş olup, İstanbul kütüphanelerinde 20’den fazla nüshası bulunur. Na’t Ey mefhar-ı enbiyâ vü sâhib-i mîrâc Sultân u gedâ dergehine hep muhtâc Düşmezse nola rûy-ı zemîne sâyen Arş etti anı izzet ile başına tâc Açıklaması: Ey peygamberlerin medarı iftiharı ve mîrâc sâhibi, sultan ve dilenci hep birlikte senin dergahına muhtaçtır. Yeryüzüne senin gölgen düşmezse buna şaşılmaz; çünkü gökyüzü seni şerefle başına taç yaptı.

Fitnat Hanım Wikipedia «TIKLA»

Fıtnat Hanım (d. 1831 ö. 1909), Türk Divan şairi.1831 yıllında aslen Ordu/Fatsa'lı olan, Trabzon Liva Kaymakamı Hazinedar Ahmet Paşanın kızı olarak dünyaya gelir. Ahmet Paşa Hazinedarzade İbrahim Beyin oğludur. Ahmet Paşa Kars taraflarında yaptığı bir savaş sırasında ünlü bir Çerkes beyinin kızı olan Sapcan Hanım'ı görerek onunla evlenir. Sapcan Hanım, Ahmet Paşanın ikinci karısı olur. Ahmet Paşanın öbür eşinden Mihriban ve Maviş adında iki kızının daha olduğu biliniyor. Sapcan Hanım, Ahmet Paşa ile evlendikten sonra Emine ismiyle anılmaya başlar ve Çerkes bulunmasından dolayı aile içerinde “Çerkes Hanım” namıyla ünlenir. Fıtnat küçük yaşta iken babası Ahmet Paşa ölür (1838). Çerkes Hanım Paşanın kardeşi Hazinedar Osman Bey ile evlenir ve dört çocuğu daha olur. Ancak bilinmeyen bir sebeple daha sonra ayrılırlar. Fıtnat bu esnada Ahmet Paşanın amcazadelerinden Trabzon valisi Abdullah Paşanın yanında yetişir. Abdullah Paşa Fıtnat'ı evladı gibi bağrına basar, nereye giderse yanında götürür ve yetişmesinde büyük gayret gösterir. Fıtnat İstanbul'a getirilir. Zamanın ünlü bilginlerinden dersler aldırılır. Arap ve Acem dillerini öğrenir. İyi bir dini eğitim alır. Hafız divanı ve güzel yazı (hattatlık) dersleri alır. Trabzon'da Ethem Pertev Paşadan şiir dersleri alan Fıtnat İstanbul’da eğitimini böylece daha da geliştirir. Şiirlerini ve yeteneğini keşfedip onu edebiyat dünyasına tanıtan Süleyman Nazif'tir. Edebi başarılarının yanı sıra hattatlığı ile de ünlüdür, kendi elleriyle yazdığı bir Kur'an'ı Süleyman Nazif Bey'e hediye etmiştir. Fıtnat Hanım genç yaşında Ahmet Bey adında birisiyle evlenir, fakat bu evliliği kısa sürer. Bu kısa süren ilk evliliğinden daha sonraları çok şikayet etmiştir. Özellikle bu ilk eşinin kıskançlığına dayanamıyordu. Bunun nedeni, Fıtnat Hanım zekası ve güzelliği ile ün salmış olmasıydı. Gazel söylemekte de pek yetenekli olduğu söylenir. Kıskanç yaratılışlı olan ilk eşi onu okutmaktan ve şiir yazmaktan alıkoyar ve gazel söylemeyi bırakır. İlk kocası hakkındaki şikayetini şairin bizzat dilinden dinleyen Süleyman Nazif Bey, şu şekilde anlatır.

Fitnat HanımSözlük Yorumları «TIKLA»

Fitnat-Hanım için değerli bir yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!


Fitnat Hanım Yorumlar

Yorumla